REGULAMIN SERWISU ZGŁOSZENIA24.PL

§1

Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę TJ Soft Sp. z o. o. na rzecz Użytkowników usług polegających na korzystaniu z Serwisu zgloszenia24.pl
2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu zgloszenia24.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

§2

Definicje
1. Serwis – internetowy serwis pod nazwą Zgłoszenia24, prowadzony przez operatora - TJSOFT Sp. z o.o z siedzibą przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 Katowice, pod adresem https://zgloszenia24.pl oraz https://beta.zgloszenia24.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń o wydarzeniach lub usługach, a także korzystanie z usług ogłoszeniodawców.
2. Operator - TJSOFT Sp. z o.o z siedzibą przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 Katowice, KRS: 0000646480, NIP: 6342877643, REGON: 365841751
3. Organizator: Użytkownik zalogowany, podmiot upoważniony do dodawania wydarzeń i zarządzania swoim wydarzeniem lub ogłoszeniem. Organizator jest administratorem danych osobowych użytkowników zgłoszonych na jego wydarzenia. Organizator jest również odbiorcą płatności.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.
5. Użytkownik zalogowany: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu, a także dokonał rejestracji w Serwisie. Użytkownikami są także Organizatorzy.
6. Właściciel zgłoszenia: Użytkownik zalogowany lub gość, który dodał wydarzenie lub ogłoszenie do Serwisu. Ma prawo zarządzać zgłoszeniem oraz wykonywać dostępne dla tego wydarzenia / ogłoszenia akcje.
7. Konsument — Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Bramka płatności - Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Jest to podmiot obsługujący płatności online.
9. Wyszukiwarka - publiczny katalog wydarzeń i ogłoszeń dostępny dla każdego użytkownika z opcją wyszukiwania po odległości, słowach kluczowych oraz datach.
10. Zgłoszenie - Uzupełniony formularz zgłoszeniowy danego wydarzenia / ogłoszenia.
11. Wydarzenie - forma udostępniania informacji o wydarzeniu przez Organizatora, zawierająca datę, czas, miejsce i wszystkie niezbędne szczegóły do prezentacji w Serwisie
12. Ogłoszenie – forma udostępniania informacji o usługach świadczonych przez organizatora, zawierająca czas, miejsce i wszystkie niezbędne szczegóły do prezentacji w Serwisie.
13. Formularz zgłoszeniowy - Stworzony przez Organizatora formularz zgłoszenia na wydarzenie lub zgłoszenia korzystania z usługi. Organizator może skonfigurować pola w swoim formularzu.
14. Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez Operatora, która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.

§3

Postanowienia ogólne
1. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
2. W celu zawarcia umowy Użytkownik może przed skorzystaniem z Serwisu skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w każdym momencie pod adresem https://zgloszenia24.pl/rules a także poprzez zapisanie go na wybranym przez siebie nośniku klikając w przycisk „Pobierz” na dole strony.
4. Komunikacja z Operatorem dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
5. Konsument w sytuacji sporu z Operatorem ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  • mediację,
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  • zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
  • skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).
6. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. Operator może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu.
9. Umowy zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
11. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem a Klientem, który nie jest Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów kodeksu cywilnego.

§4

Świadczenie usług
1. W ramach serwisu Zgłoszenia24 operator świadczy usługi polegające na:
  • umieszczeniu ogłoszenia o wydarzeniu lub usłudze, stworzeniu formularza umożliwiającego zawarcie umowy świadczenia usług pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem,
  • pobieraniu opłat od uczestników wydarzeń lub korzystających z usług,
  • otrzymanie przez Użytkowników powiadomień o nowych wydarzeniach lub usługach w Serwisie.
2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisu, które nie wymagają założenia Konta.
3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem zalogowanym z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu.
4. System Zgłoszenia24 jest tylko narzędziem pomagającym zorganizować wydarzenie lub oferować usługę i nie ponosi odpowiedzialności za sprawy związane z ich realizacją. Jednocześnie Operator dokłada wszelkich starań aby treści prezentowane w naszym serwisie były jak najlepszej jakości.
5. Dokonując rejestracji na wydarzenie lub usługę Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem. Wydarzenie lub usługa oferowane przez Organizatora powinny mieć odrębny regulamin.
6. Strona internetowa Zgłoszenia24 dostępna jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za wyjątkiem okresów potrzebnych na aktualizację lub konserwację usługi. O planowanych modernizacjach Użytkownicy zostaną wcześniej poinformowani.
7. Do obsługi Serwisu należy używać wiodących i aktualnych przeglądarek internetowych.
8. Zgłoszenia24 zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany oferowanych usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego Zgłoszenia24 poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej stronie internetowej Zgłoszenia24.

§5

Ogłoszenia
1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika (zalogowanego lub gościa), który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
2. Zamieszczenie wydarzenia lub ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której dotyczy.
3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Organizatora.
4. Użytkownik publikując materiały w serwisie Zgłoszenia24 oświadcza, ze owe materiały będą zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Odpowiedzialność za publikowane treści ponosi podmiot je publikujący. Publikacja nie może naruszać praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
5. Operator w momencie spostrzeżenia nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do blokady wszelkich publikowanych przez organizatora treści.
6. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania publikowania treści budzących wątpliwości prawne lub etyczne.
7. Treść ogłoszenia / wydarzenia powinna w jasny sposób nawiązywać do wydarzenia lub usługi, opisywać proponowane aktywności dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
8. Publikacja ogłoszenia / wydarzenia w Serwisie jest możliwa przez okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.
9. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć publikację lub rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym ogłoszenia lub wydarzenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@zgloszenia24.pl

§6

Użytkownik
1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Każdy Użytkownik, decydując się na podanie danych, zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych.
3. Operator w ramach Serwisu umożliwia rejestrację. Użytkownik może korzystać z Serwisu jako użytkownik niezalogowany (gość) lub jako Użytkownik zalogowany, korzystając z utworzonego w ramach serwisu Konta.
4. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zarejestrować w Serwisie, Operator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia jego publikacji w Serwisie lub ogłoszeń / wydarzeń na które odpowiedział. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
5. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Operatora. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o czynnościach dokonanych z wykorzystaniem konta.
6. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
7. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
8. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami ani pomiędzy Organizatorami a Użytkownikami. Użytkownicy oraz Organizatorzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu Zgłoszenia24.
9. Użytkownik zobowiązuje się informować zgłoszenia24 o wszystkich nieprawidłowościach działania systemu

§7

Płatności
1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
2. W przypadku dodania przez Organizatora wydarzenia lub ogłoszenia przewidującego płatność, Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem Serwisu, bądź też w innej formie, bezpośrednio uzgodnionej z Organizatorem.
3. W przypadku wyboru opcji płatności za pośrednictwem Serwisu, Operator będzie przekazywał wpłacone środki pomniejszone o prowizje domyślnie wynoszącą 3,8%.
4. W przypadku wyboru opcji płatności za pośrednictwem Serwisu, płatność będzie możliwa za pomocą bramki płatności Krajowy Integrator Płatności s.a. ul. Św. Marcina 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Organizator otrzyma przelew na podany wcześniej rachunek bankowy za pomocą opcji multiwypłaty oferowanej przez operatora bramki płatniczej. Zbiorcze faktury za pobrane przez Operatora prowizje będą dostępne w panelu Organizatora oraz będą wysyłane na adres e-mail w formie elektronicznej.
5. Faktury zbiorcze dla każdego formularza generowane są pod koniec każdego miesiąca. Organizator ma prawo wystąpić o fakturę wcześniej kontaktując się z Operatorem.
6. Za rozliczenie i wystawienie stosownych faktur / rachunków na rzecz Użytkownika odpowiada Organizator.

§8

Odstąpienie od umowy Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję publikacji wydarzenia lub ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte. Niniejsze pouczenie dotyczy wyłącznie umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Organizatorzy w ramach publikowanych ogłoszeń powinni udostępnić stosowne pouczenia Użytkownikom.

§9

Reklamacje
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
2.Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@zgloszenia24.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Katowice 40-774 ul. Panewnicka 343c l.7
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika (w przypadku Użytkownika zalogowanego adres e-mail przypisany do Konta, adres URL wydarzenia lub ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy, bądź inne dane pozwalające na identyfikację, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

§10

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 Kwietnia 2020
2. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się na stronie zgloszenia24.pl w zakładce regulamin
3. Informację o danych osobowych oraz plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Formularz odstąpienia od umowy: https://zgloszenia24.pl/kontakt
Formularz reklamacji dla organizatora: https://zgloszenia24.pl/reklamacje
Formularz reklamacji dla uczestnika: https://zgloszenia24.pl/reklamacjePolityka Prywatności

Korzystając z naszych usług mogą być Państwo pewni bezpieczeństwa swoich danych. Dokładamy wszelkich starań, aby wybrane przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne pozwoliły zapewnić należytą ochronę bezpieczeństwa danych osobowych.

I. DEFINICJE

1. Administrator Danych Osobowych – Podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest TJSOFT Sp. z o.o z siedzibą przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 Katowice, numer KRS 0000646480.
2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://tjsoft.pl/ i https://zgloszenia24.pl/ lub innych adresach należących do firmy TJ Soft Sp z o.o.
5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
6. Użytkownik zalogowany - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu, a także dokonał rejestracji w Serwisie. Użytkownikami są także Organizatorzy.
7. Organizator - Użytkownik zalogowany, podmiot upoważniony do dodawania wydarzeń i zarządzania swoim wydarzeniem lub ogłoszeniem. Organizator jest administratorem danych osobowych użytkowników zgłoszonych na jego wydarzenia lub odpowiadających na jego ogłoszenie. Organizator jest również odbiorcą płatności.
8. Bramka płatności - Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Jest to podmiot obsługujący płatności online. Lub dowolnie inny dostawca, którego aktualna oferta będzie najbardziej atrakcyjna
9. Podmiot przetwarzający – podmiot dokonujący przetwarzania w imieniu administratora, TJ SOFT Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach jest podmiotem przetwarzającym w zakresie danych przekazanych przez Użytkowników Organizatorom.
II. Postanowienia ogólne
1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 24 – 36 RODO.
III. Przetwarzaie danych osobowych.
1. Administrator Serwisu gromadzi następujące dane osobowe:
a) formularz kontaktowy: adres e-mail, oraz ewentualnie dane, które osoba kontaktująca się wskaże dobrowolnie w treści formularza.
b) formularz dodania ogłoszenia lub wydarzenia: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer rachunku bankowego.
c) założenie i prowadzenie konta: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, numer NIP, indywidualny login w Serwisie.
d) formularz zgłoszenia na wydarzenie / ogłoszenie: dane, których podania wymaga administrator danej publikacji w treści formularza, najczęściej imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia – dane te TJ SOFT Sp. z o.o przetwarza w imieniu administratora, którym jest Organizator (właściciel ogłoszenia). Istnieje możliwość zalogowania się za pośrednictwem portali Google. Przy takim sposobie logowania gromadzimy loginy z tych portali oraz dane do logowania tam udostępniane. W zależności od ustawień prywatności urządzenia oraz zgody użytkownika zbieramy i przetwarzamy informacje na temat aktualnej lokalizacji. Dane dotyczące lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie Ogłoszeń lub Wydarzeń w sąsiedztwie. Dzięki temu możliwa będzie personalizacja treści w Serwisie dla konkretnego użytkownika. W przyszłości dane dotyczące lokalizacji będą wykorzystywane w celu analiz statystycznych, biznesowych.
2. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownik powinien we własnym zakresie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych.
3. Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes administratora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony do pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP , parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
IV Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych.
1.Administrator może gromadzić w ramach usług serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach (przeglądarki internetowej).
5. Administrator Serwisu korzysta z programu Google Analytics dla celów marketingowych i statystycznych. Dane gromadzone przez program Google Analytics nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Dostęp do tych danych ma tylko Administrator Serwisu.
V. Cele przetwarzania danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu: Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją umowy / usługi w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, loginy z portali Facebook oraz Google, indywidualny login w Serwisie. Dane z powyższego zbioru, w niezbędnym zakresie (dodatkowo ewentualnie z numerem NIP) będą przetwarzane również w celu rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO (w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO (w związku z uzasadnionym interesem administratora). Dane z kategorii adres e-mail (ewentualnie inne dane, które zostaną podane w wiadomości, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, natomiast dane przekazywane w ramach kontaktu, w tym kontaktu przez portale społecznościowe, na których prowadzone są firmowe konta administratora, przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, w związku z uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane z kategorii adres e-mail, numer telefonu, na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przetwarzamy w celu przesyłania spersonalizowanych powiadomień systemowych. Dane dotyczące lokalizacji, na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu sprawnej realizacji usług wyszukiwarki.
VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych) do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania – chyba, że obowiązki ciążące na administratorze spowodują konieczność zachowania danych w archiwum.
VII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
Użytkownik ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) żądania od Administratora usunięcia danych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prosimy pamiętać, że w przypadku zgłoszenia się na dane wydarzenie / ogłoszenie administratorem danych jest właściciel publikacji – Organizator. Wszelkie żądania związane z przetwarzaniem danych wpisanych do formularza zgłoszeniowego powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.
VIII. Odbiorcy danych.
1. Odbiorcami danych mogą być osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, księgowość, firmy świadczące na rzecz administratora usługi techniczne. Aktualnie stałymi odbiorcami danych są: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (jedynie w zakresie obsługi bramki płatniczej – jeśli użytkownik zdecyduje się zapłacić za pośrednictwem bramki), …..........................(hosting). Na życzenie osoby, której dane dotyczą Administrator wskaże podmioty, którym przekazane zostały dane osobowe w związku z wykonaniem umowy. Administrator Serwisu nie przekazuje danych Użytkowników oraz Użytkowników zalogowanych Organizatorom. W przypadku rejestracji za pośrednictwem Serwisu na Ogłoszenie / Wydarzenie, Użytkownik przekazuje dane Organizatorowi, jako administratorowi danych oraz Administratorowi Serwisu, jako podmiotowi przetwarzającemu.
2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.
1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli jednak to nastąpi, tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG.
X. Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych.
1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione bezpośrednio przez administratora i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności poprzez zawieranie umów powierzenia zawierających obowiązek stosowania procedur bezpieczeństwa co najmniej na tym samym poziomie, co administrator.
3. Administrator Serwisu informuje wszystkich Organizatorów, o obowiązkach w zakresie danych osobowych.
XI. Dane kontaktowe.
W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail : kontakt@zgloszenia24.pl