Regulamin

REGULAMIN SERWISU ZGŁOSZENIA24.PL

§1

Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę TJ Soft Sp. z o. o. na rzecz Użytkowników usług polegających na korzystaniu z Serwisu zgłoszenia24.pl
2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu zgłoszenia24.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

§2

Definicje
1. Serwis – internetowy serwis pod nazwą Zgłoszenia24, prowadzony przez operatora - TJSOFT Sp. z o.o z siedzibą przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 Katowice, pod adresem https://zgloszenia24.pl oraz https://beta.zgloszenia24.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń o wydarzeniach lub usługach, a także korzystanie z usług ogłoszeniodawców.
2. Operator - TJSOFT Sp. z o.o z siedzibą przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 Katowice, numer KRS …......
3. Organizator: Użytkownik zalogowany, podmiot upoważniony do dodawania wydarzeń i zarządzania swoim wydarzeniem lub ogłoszeniem. Organizator jest administratorem danych osobowych użytkowników zgłoszonych na jego wydarzenia. Organizator jest również odbiorcą płatności.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.
5. Użytkownik zalogowany: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu, a także dokonał rejestracji w Serwisie. Użytkownikami są także Organizatorzy.
6. Właściciel zgłoszenia: Użytkownik zalogowany lub gość, który dodał wydarzenie lub ogłoszenie do Serwisu. Ma prawo zarządzać zgłoszeniem oraz wykonywać dostępne dla tego wydarzenia / ogłoszenia akcje.
7. Konsument — Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Bramka płatności - Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Jest to podmiot obsługujący płatności online.
9. Wyszukiwarka - publiczny katalog wydarzeń i ogłoszeń dostępny dla każdego użytkownika z opcją wyszukiwania po odległości, słowach kluczowych oraz datach.
10. Zgłoszenie - Uzupełniony formularz zgłoszeniowy danego wydarzenia / ogłoszenia.
11. Wydarzenie - forma udostępniania informacji o wydarzeniu przez Organizatora, zawierająca datę, czas, miejsce i wszystkie niezbędne szczegóły do prezentacji w Serwisie
12. Ogłoszenie – forma udostępniania informacji o usługach świadczonych przez organizatora, zawierająca czas, miejsce i wszystkie niezbędne szczegóły do prezentacji w Serwisie.
13. Formularz zgłoszeniowy - Stworzony przez Organizatora formularz zgłoszenia na wydarzenie lub zgłoszenia korzystania z usługi. Organizator może skonfigurować pola w swoim formularzu.
14. Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez Operatora, która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.

§3

Postanowienia ogólne
1. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
2. W celu zawarcia umowy Użytkownik może przed skorzystaniem z Serwisu skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w każdym momencie pod adresem https://zgloszenia24.pl/rules a także poprzez zapisanie go na wybranym przez siebie nośniku klikając w przycisk „Pobierz” na dole strony.
4. Komunikacja z Operatorem dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
5. Konsument w sytuacji sporu z Operatorem ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  • mediację,
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  • zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
  • skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).
6. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. Operator może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu.
9. Umowy zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
11. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem a Klientem, który nie jest Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów kodeksu cywilnego.

§4

Świadczenie usług
1. W ramach serwisu Zgłoszenia24 operator świadczy usługi polegające na:
  • umieszczeniu ogłoszenia o wydarzeniu lub usłudze, stworzeniu formularza umożliwiającego zawarcie umowy świadczenia usług pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem,
  • pobieraniu opłat od uczestników wydarzeń lub korzystających z usług,
  • otrzymanie przez Użytkowników powiadomień o nowych wydarzeniach lub usługach w Serwisie.
2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisu, które nie wymagają założenia Konta.
3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem zalogowanym z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu.
4. System Zgłoszenia24 jest tylko narzędziem pomagającym zorganizować wydarzenie lub oferować usługę i nie ponosi odpowiedzialności za sprawy związane z ich realizacją. Jednocześnie Operator dokłada wszelkich starań aby treści prezentowane w naszym serwisie były jak najlepszej jakości.
5. Dokonując rejestracji na wydarzenie lub usługę Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem. Wydarzenie lub usługa oferowane przez Organizatora powinny mieć odrębny regulamin.
6. Strona internetowa Zgłoszenia24 dostępna jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za wyjątkiem okresów potrzebnych na aktualizację lub konserwację usługi. O planowanych modernizacjach Użytkownicy zostaną wcześniej poinformowani.
7. Do obsługi Serwisu należy używać wiodących i aktualnych przeglądarek internetowych.
8. Zgłoszenia24 zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany oferowanych usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego Zgłoszenia24 poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej stronie internetowej Zgłoszenia24.

§5

Ogłoszenia
1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika (zalogowanego lub gościa), który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
2. Zamieszczenie wydarzenia lub ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której dotyczy.
3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Organizatora.
4. Użytkownik publikując materiały w serwisie Zgłoszenia24 oświadcza, ze owe materiały będą zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Odpowiedzialność za publikowane treści ponosi podmiot je publikujący. Publikacja nie może naruszać praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
5. Operator w momencie spostrzeżenia nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do blokady wszelkich publikowanych przez organizatora treści.
6. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania publikowania treści budzących wątpliwości prawne lub etyczne.
7. Treść ogłoszenia / wydarzenia powinna w jasny sposób nawiązywać do wydarzenia lub usługi, opisywać proponowane aktywności dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
8. Publikacja ogłoszenia / wydarzenia w Serwisie jest możliwa przez okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.
9. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć publikację lub rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym ogłoszenia lub wydarzenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@zgloszenia24.pl

§6

Użytkownik
1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Każdy Użytkownik, decydując się na podanie danych, zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych.
3. Operator w ramach Serwisu umożliwia rejestrację. Użytkownik może korzystać z Serwisu jako użytkownik niezalogowany (gość) lub jako Użytkownik zalogowany, korzystając z utworzonego w ramach serwisu Konta.
4. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zarejestrować w Serwisie, Operator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia jego publikacji w Serwisie lub ogłoszeń / wydarzeń na które odpowiedział. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
5. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Operatora. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o czynnościach dokonanych z wykorzystaniem konta.
6. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
7. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
8. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami ani pomiędzy Organizatorami a Użytkownikami. Użytkownicy oraz Organizatorzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu Zgłoszenia24.
9. Użytkownik zobowiązuje się informować zgłoszenia24 o wszystkich nieprawidłowościach działania systemu

§7

Płatności
1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
2. W przypadku dodania przez Organizatora wydarzenia lub ogłoszenia przewidującego płatność, Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem Serwisu, bądź też w innej formie, bezpośrednio uzgodnionej z Organizatorem.
3. W przypadku wyboru opcji płatności za pośrednictwem Serwisu, Operator będzie przekazywał wpłacone środki pomniejszone o prowizje domyślnie wynoszącą 3,8%.
4. W przypadku wyboru opcji płatności za pośrednictwem Serwisu, płatność będzie możliwa za pomocą bramki płatności Krajowy Integrator Płatności s.a. ul. Św. Marcina 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Organizator otrzyma przelew na podany wcześniej rachunek bankowy za pomocą opcji multiwypłaty oferowanej przez operatora bramki płatniczej. Zbiorcze faktury za pobrane przez Operatora prowizje będą dostępne w panelu Organizatora oraz będą wysyłane na adres e-mail w formie elektronicznej.
5. Faktury zbiorcze dla każdego formularza generowane są pod koniec każdego miesiąca. Organizator ma prawo wystąpić o fakturę wcześniej kontaktując się z Operatorem.
6. Za rozliczenie i wystawienie stosownych faktur / rachunków na rzecz Użytkownika odpowiada Organizator.

§8

Odstąpienie od umowy Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję publikacji wydarzenia lub ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte. Niniejsze pouczenie dotyczy wyłącznie umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Organizatorzy w ramach publikowanych ogłoszeń powinni udostępnić stosowne pouczenia Użytkownikom.

§9

Reklamacje
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
2.Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@zgloszenia24.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Katowice 40-774 ul. Panewnicka 343c l.7
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika (w przypadku Użytkownika zalogowanego adres e-mail przypisany do Konta, adres URL wydarzenia lub ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy, bądź inne dane pozwalające na identyfikację, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

§10

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 Kwietnia 2020
2. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się na stronie zgłoszenia24.pl w zakładce regulamin
3. Informację o danych osobowych oraz plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Formularz odstąpienia od umowy: https://zgloszenia24.pl/kontakt
Formularz reklamacji dla organizatora: https://zgloszenia24.pl/reklamacje
Formularz reklamacji dla uczestnika: https://zgloszenia24.pl/reklamacje