Pamiętaj, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w polach imie i nazwisko należy podać prawdziwe dane osoby, która fizycznie zarządza danymi osobowymi.
Pamiętaj również, że nie możesz podawać hasła do twojego konta innym osobą. Jeżeli chcesz pracować w kilka osób nad jednym formularzem, niech każdy stworzy swoje konto. Formularz można udostępniać.
Rejestracja

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

w zakresie ochrony danych osobowych

w ramach serwisu zgloszenia24.pl - umowa

SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................................................................................. 2

II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI............................................................................................................ 2

III. ZAKRES STOSOWANIA............................................................................................................ 3

IV. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI.......................................................................................................... 4

V. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI........................................................................................................... 5

VI. ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI............................................................................................ 5

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH........................................................................................................... 6

VIII. ARCHIWIZOWANIE INFORMACJI ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE................................................................................................................ 6

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE............................................................................................................... 6


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Celem Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych, zwanej dalej Polityką Bezpieczeństwa, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania
w ramach serwisu internetowego zgloszenia24.pl informacji zawierających dane osobowe.

§2.

Obszarem przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu internetowego zgloszenia24.pl są pomieszczenia siedziby działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 Katowice oraz pomieszczenia siedziby właściciela domeny spółce home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335

§3.

Określenia użyte w Polityce Bezpieczeństwa oznaczają:

 1. Serwis – witryna internetowa zgloszenia24.pl
 2. Administrator – Tomasz Jura prezez firmy TJSOFT Sp. z o.o., nr NIP: 6342877643, będący osobą upoważnioną do zarządzania systemem informatycznym.
 3. Osoba posiadająca konto w serwisie – zarejestrowany użytkownik Serwisu posiadający delegowane uprawnienia Administratora do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w ramach korzystania z Serwisu.
 4. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
  osoby fizycznej.
 5. Przetwarzanie danych osobowych - gromadzenie, utrwalanie przechowywanie, opracowywanie,
  zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, zwłaszcza w systemach informatycznych,
 6. System informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania
  danych.
 7. Zabezpieczenie systemu informatycznego - wdrożenie stosowanych środków administracyjnych, technicznych oraz ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępemi ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych a także ich utratą.

II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

§4.

1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych w ramach serwisu internetowego zgloszenia24.pl informacji rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności i dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.

2. Poniżej opisane jest rozumienie wyżej wymienionych pojęć w odniesieniu do informacji i aplikacji:

a) poufność informacji - rozumiana jako zapewnienie, że tylko uprawnieni pracownicy i posiadacze konta w serwisie mają dostęp do informacji;

b) integralność informacji - rozumiana jako zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania;

c) dostępność informacji - rozumiane jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;

d) zarządzanie ryzykiem - rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania
i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych.

III. ZAKRES STOSOWANIA

§5.

 1. W ramach serwisu internetowego zgloszenia24.pl przetwarzane są informacje służące do prowadzenia procesów rejestracyjnych i ewidencyjnych przez Administratora i osoby posiadające konto w serwisie.
 2. Informacje te są przetwarzane i składowane w postaci elektronicznej.

§6.

Politykę Bezpieczeństwa stosuje się do:

 1. Danych osobowych gromadzonych przez Administratora i osoby posiadające konto w serwisie.
 2. Informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont
  i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych.
 3. Rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.
 4. Innych dokumentów zawierających dane osobowe.

§7.

1. Zakresy ochrony danych osobowych określone przez Politykę Bezpieczeństwa mają zastosowanie w szczególności do:

a) wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie;

b) wszystkich lokalizacji - budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie;

c) wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów i innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie.

2. Do stosowania zasad określonych przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa zobowiązani są wszyscy pracownicy w rozumieniu Kodeksu Pracy, konsultanci, stażyści oraz inne osoby mające dostęp do informacji podlegających ochronie.


IV. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

§ 8.

W ramach Serwisu należy stosować następujące kategorie środków zabezpieczeń danych osobowych:

1. zabezpieczenia informatyczne.

2. zabezpieczenia organizacyjne:

a) osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danych są: Administrator, właściciel domeny home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335, osoby posiadający konto w Serwisie.

b) Administrator oraz osoby posiadający konto w Serwisie na bieżąco kontrolują z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującą w tym zakresie wiedzą
i z obowiązującymi procedurami, pracę pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych oraz systemu informatycznego.

§9.

Ochronę danych osobowych w Serwisie należy realizować z wykorzystaniem następujących minimalnych zabezpieczeń:

 1. odnotowania informacji dotyczących osoby posiadających konto w Serwisie;
 2. odnotowania daty pierwszego wprowadzenia danych w systemie;
 3. odnotowania identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane;
 4. odnotowania sprzeciwu określonego w art. 32 ust. l pkt 8 ustawy o ochronie danych
  osobowych;
 5. odnotowania źródła danych, w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą;
  odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia;

§10.

1. W ramach zabezpieczenia danych osobowych ochronie podlegają:

a) sprzęt komputerowy - serwer, inne urządzenia zewnętrzne;

b) oprogramowanie - kody źródłowe, programy użytkowe, systemy operacyjne, narzędzia wspomagające i programy komunikacyjne;

c) dane zapisane na dyskach oraz dane podlegające przetwarzaniu w systemie;

d) hasła użytkowników;

e) pliki dziennych operacji systemowych i baz danych, kopie zapasowe i archiwa;

f) użytkownicy i administratorzy, którzy obsługują i używają system;

2. W systemie informatycznym obowiązują zabezpieczenia na poziomie wysokim,
określonym przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenia zapewnia właściciel domeny spółka home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335

3. Przyjmuje się, że podstawowym i zarazem najważniejszym zastosowanym środkiem
zabezpieczenia danych osobowych w ramach Serwisu będą hasła dostępu do systemu.

V. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

.

§11.

Za bezpieczeństwo danych osobowych w ramach Serwisu, odpowiadają:

 1. Właściciel domeny home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335
 2. Administrator
 3. Osoby posiadające konto w Serwisie.

§12.

Organizacja pracy przy przetwarzaniu danych osobowych i zasady przetwarzania:

1. przetwarzać dane osobowe mogą jedynie Administrator, osoby posiadające konto w Serwisie oraz osoby, których dane dotyczą;

2. w czasie przetwarzania danych osobowych, Administrator lub osoba posiadająca konto w Serwisie winien dbać o należyte ich zabezpieczenie przed możliwością wglądu, bądź zmiany przez osoby do tego celu nieupoważnione;

3. po zakończeniu przetwarzania danych Administrator lub osoba posiadająca konto w Serwisie winien należycie zabezpieczyć dane osobowe przed możliwością dostępu do nich osób nieupoważnionych;

4. osoby posiadające konto w Serwisie przetwarzający dane osobowe są bezpośrednio nadzorowani przez Administratora;

5. zmiany oprogramowania, aktualizacji oprogramowania oraz jego zabezpieczenia antywirusowe i sieciowe dokonuje Administrator.

VI. ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§13.

Administrator zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów ustawy o ochronie danych, w szczególności poprzez:

1. Określanie indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Umożliwienie osobom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.

3. Wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa.

4. Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe.

5. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających spełnienie wymogów wynikających z obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Określanie, które osoby i na jakich prawach mają dostęp do danych informacji.

7. Nadzorowanie pod względem stosowania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez osób posiadających konto w Serwisie.


VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§14.

Systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych, muszą spełniać wymogi obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

§15.

Do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej służą indywidualne systemy archiwizowania dla poszczególnych systemów informatycznych.

VIII. ARCHIWIZOWANIE INFORMACJI ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

§16.

Archiwizację dokumentów zawierających dane osobowe prowadzi się w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach i na właściwie zabezpieczonych nośnikach informatycznych lub tradycyjnych. Dane zbędne dla prowadzonych spraw są natychmiast niszczone poprzez działania fizyczne i informatyczne uniemożliwiające ich odczytanie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17.

Administrator okresowo będzie analizował zagrożenia i ryzyko w celu weryfikacji środków zabezpieczających, a także dokonywał inwentaryzacji systemów informatycznych i zbiorów danych w celu zapewnienia aktualności Polityki Bezpieczeństwa.

§18.

Wraz z akceptacją regulaminu następuje zawarcie umowy między użytkownikiem rejestrującym konto a firmą TJSOFT Sp. z o.o.