Lato leśnych dzieci vol2

16 - 20 sierpnia 2021 , 23 - 27 sierpnia 2021

Regulamin - Lato leśnych dzieci vol2

REGULAMIN WARSZTATÓW LETNICH 2021

Lato Leśnych Dzieci vol.2”W czasie warsztatów Opiekunowie dołożą wszelkich starań, by stworzyć Dzieciom jak najlepsze warunki do bezpiecznego wypoczynku i nauki na łonie przyrody, aktywnego uczestnictwa w życiu grupy oraz swobodnego formułowania niezapomnianych wspomnień.


1. Organizatorem zajęć warsztatowych jest Fundacja „Czas na Las”, ul. Modrzewiowa 1, 42-582 Rogoźnik.


2. Warsztaty odbędą się w dniach od 16.08.2021 r. (poniedziałek) do 20.08.2021 r. (piątek),

oraz 23.08.2021 r. (poniedziałek) do 27.08.2021 r. (piątek)
w godzinach od
7:30 do 16:30, na terenie bazy terenowej leśnego przedszkola „Mysikrólik”
w Wymysłowie.


3. Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn rozumianych jako siła wyższa w każdym czasie lub ich przeniesienia, o czym organizator powiadomi uczestników możliwie najszybciej. W takiej sytuacji klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości w przypadku odwołania warsztatów przed rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu.


4. Odwołanie warsztatów może nastąpić także z powodu niewystarczającej liczby uczestników, o czym Klient zostanie poinformowany drogą pisemną, telefoniczną lub elektroniczną z tygodniowym wyprzedzeniem. W tym przypadku klient ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w całości.

5. W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w warsztatach, może zostać przyznany zwrot wyniesionych opłat w całości lub w części pod warunkiem udokumentowania choroby zaświadczeniem lekarskim dostarczonym niezwłocznie wychowawcy.


6. Rezygnacja z udziału w warsztatach następuje z dniem doręczenia/wpływu pisma zawierającego

oświadczenie o rezygnacji z udziału w warsztatach.


7. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć z innych przyczyn niż wskazanych w pkt. 3, 4 i 5 Fundacja nie zwraca wniesionej opłaty, a Klienci są zobowiązani dostarczyć pismo o rezygnacji.


8. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3. do 7. roku życia. Minimalna ilość uczestników to 12 osób, maksymalna – 25 osób. W przypadku 25 osób w ramach warsztatów będą funkcjonować dwie osobne grupy.


9. Udział dzieci w warsztatach jest płatny:

  • 5 godzin każdego dnia (od 8:00 do 13:00) – 500 złotych,

  • 8 godzin każdego dnia (od 8:00 do 16:00) – 700 złotych.

W obu przypadkach obowiązuję 10% zniżki dla dzieci Leśnego Przedszkola „Mysikrólik”.


10. Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o uczestnictwie dziecka w warsztatach, przez zgłoszenie się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – https://latolesnychdziecivol.2.zgloszenia24.pl/, zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie i przesłanie umowy oraz oświadczenia o ochronie danych osobowych na adres: fundacjaczasnalas@gmail.com, w terminie do 26 lipca 2021 roku.


11. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami i po ich zakończeniu.


12. Wychowawca, prowadzący sprawują opiekę nad uczestnikami wyłącznie podczas trwania zajęć.


13. Jeśli będzie to potrzebą dziecka lub rodzica/opiekuna, w czasie trwania warsztatów każdy rodzic/opiekun będzie mile widziany i zaproszony do wspólnego w nich udziału z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.


14. Spożywane w czasie przerwy obiadowej posiłki, będą dostarczane na miejsce wydarzenia na zasadzie cateringu.


15. Rodzice/pełnoprawni opiekunowie są zobowiązani przekazać Fundacji przed rozpoczęciem warsztatów, do wglądu wszelką niezbędną dokumentację wraz z informacjami i orzeczeniami lekarskimi dotyczącą stanu zdrowia dziecka (dotyczy szeroko pojętych dysfunkcji rozwojowych, niepełnosprawności, alergii czy nietolerancji pokarmowych itp.). Pozwoli to wychowawcom na organizację indywidualnej pracy z uczestnikami w trakcie zajęć odpowiadającej na ich potrzeby.


16. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników przynoszone na zajęcia oraz za zniszczony ubiór w trakcie warsztatów.


17. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wykwalifikowanych wychowawców
z przygotowaniem pedagogicznym według opracowanego harmonogramu.


18. Uczestnicy warsztatów mają prawo do:

a) spokojnego wypoczynku,

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, organizowanych podczas turnusu,

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu warsztatów,

d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.


19. Uczestnicy mają obowiązek:

a) mieć przy sobie preparaty przeciwko kleszczom i komarom

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

c) brać udział w realizacji programu warsztatów,

d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

e) mieć przy sobie bidon z wodą

f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,

g) mieć wygodny strój odpowiedni do warunków pogodowych, rzeczy na zmianę


20. Samowolne oddalenie się od opiekunów, trudność we współpracy, nieprzestrzeganie regulaminu będzie upominane, a w ostateczności będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach bez prawa do zwrotu płatności za niewykorzystaną część warsztatów. .


21. Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.


22. W przypadku chęci odbioru dziecka z warsztatów przez inne osoby niż rodzice/pełnoprawni opiekunowie, Klienci zobowiązani są napisać oświadczenie z danymi osoby, która odbierze dziecko
i poinformować organizatorów na dzień przed o zaistniałej sytuacji.


23. Fundacja ma prawo do audiowizualnej rejestracji wizerunku uczestników zajęć podczas ich trwania oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa, na to klient wyraża zgodę nieodpłatnie.


24. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci ZGADZAJĄ SIĘ:

  • Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200 złotych jako potwierdzenie wpisania dziecka na listę uczestników warsztatów do 26 lipca 2021 roku.

  • Dokonać wpłaty pozostałej części kwoty najpóźniej do 02 sierpnia 2021 roku. Brak wpłaty rozumieć będziemy jako rezygnację z udziału dziecka w wydarzeniu.


25. Uczestnicy w ramach warsztatów są objęci dodatkowym ubezpieczeniem NNW.


26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
DANE DO PRZELEWU:

Fundacja Czas na Las, ul. Modrzewiowa 1, 42-582 Rogoźnik,

numer konta: 36 1020 2368 0000 2702 0553 7396


Oświadczam, że akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu.

Data ………………………… Podpis rodzica/opiekuna …………………………………..


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Fundację „Czas na Las”, ul. Modrzewiowa 1, 42-582 Rogoźnik zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.Data ………………………… Podpis rodzica/opiekuna …………………………………..


Chcę otrzymywać elektronicznie informacje o ofertach, materiałach, promocjach i wydarzeniach Fundację „Czas na Las”, ul. Modrzewiowa 1, 42-582 Rogoźnik i w związku z tym zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Data ………………………… Podpis rodzica/opiekuna …………………………………..