Rajd Nocny "Łapmy Duchy" 2020

10 - 11 października 2020

Regulamin - Rajd Nocny "Łapmy Duchy" 2020

REGULAMIN RAJDU NOCNEGO „ŁAPMY DUCHY” 

 

1. Cele rajdu

 

Cele promocyjne – promocja turystyki pieszej oraz walorów turystyczno-krajoznawczych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, promocja środowiska harcerskiego w Zawierciu (Hufca Ziemi Zawierciańskiej oraz 69 Harcerskiej Drużyny Turystycznej im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zawierciu).

Cele edukacyjne – propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez zachęcanie do turystyki pieszej lub rowerowej. Przekazywanie wiedzy o historii, geologii oraz walorach turystyczno-krajoznawczych regionu.

 

2. Organizatorzy rajdu

 

Organizatorem głównym XXVIII Edycji Rajdu Nocnego „Łapmy Duchy” są harcerze, instruktorzy oraz sympatycy Hufca Ziemi Zawierciańskiej oraz 69 Harcerskiej Drużyny Turystycznej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zawierciu.

 

3. Termin i miejsce rajdu

 

Rajd odbędzie się w dniach 10-11.10.2020 (noc z soboty na niedzielę). Start, meta oraz dokładna godzina rozpoczęcia wydarzenia zostanie przekazana drogą mailową przez organizatorów do patrolowych zaznaczonych w zgłoszeniu. Dokładną trasę Rajdu uczestnicy poznają w dniu rozpoczęcia wydarzenia, po rejestracji na starcie oraz otrzymaniu pakietu startowego. Rajd będzie przebiegać szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

 

4. Zgłoszenia

 

Zgłoszenia na rajd należy dokonać poprzez wypełnienie formularza, do którego odnośnik zamieszczony jest na stronie internetowej wydarzenia (www.lapmyduchy.zhp.net.pl). Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia oraz data wpłaty wpisowego. Formularz zgłoszeniowy będzie czynny od dnia 1.09.2019 do 20.09.2019. Organizator zastrzega sobie prawo do niedostarczenia pełnego pakietu startowego patrolom, które nie zgłosiły się na rajd w wyznaczonym terminie.

W zgłoszeniu konieczne jest podanie takich informacji:

·         Przez uczestnika: imienia, nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia.

·         Przez patrolowego: imienia, nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia, maila kontaktowego.

·         Przez opiekuna: imienia, nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia, numeru telefonu komórkowego dostępnego podczas trwania wydarzenia.

 

Wszystkie wyżej wymienione dane osobowe będą przetrzymywane przez organizatorów od dnia rejestracji patrolu do 14 dni od zakończenia rajdu. Po tym czasie wszystkie dane osobowe przechowywane w bazach danych zostaną skasowane.

 

 

 

 

5. Uczestnicy

 

W rajdzie uczestniczą patrole w wielkości od 6 do 15 osób (w tym pełnoletni opiekun). Minimalny wiek uczestników na trasie wynosi:

·         Trasa średniozaawansowana/rodzinna (około 15 kilometrów) to 11 lat (zalecany wiek).

·         Trasa długa (około 20 kilometrów) to 14 lat (zalecany wiek).

 

Istnieje możliwość odstępstwa od tej zasady po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.

 

6. Wpisowe

 

Warunkiem zakwalifikowania patrolu na rajd jest opłacenie dodatkowej składki zadaniowej ZHP (nazywanej „wpisowym”) w kwocie 35 zł od osoby. Opiekun patrolu wnosi wpisowe tak samo jak uczestnik rajdu. Wpisowe należy wpłacić do końca trwania zgłoszeń, również potwierdzenie przelewu musi zostać przesłane/załączone w systemie zgłoszeniowym do końca trwania zgłoszeń.

Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe:

 

64 1050 1591 1000 0008 0065 1994
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
HUFIEC ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 1
 

Z dopiskiem (tytułem przelewu): „Rajd Nocny 2020, (nazwa patrolu)”

Wpisowe należy opłacić w pełni, za cały patrol. W przypadku opłat ratalnych bądź pojedynczych od każdego członka patrolu, organizator nadaje sobie prawo odmowy uczestnictwa w rajdzie!

 

Niezgłoszenie się uczestników lub całego patrolu na starcie rajdu powoduje utratę wpisowego. Wycofanie się patrolu bez konsekwencji finansowych (utraty wpisowego) może nastąpić do 20 dni przed rajdem (tj. do dnia 20.09.2019).

 

7. Organizatorzy zapewniają

 

W ramach wpisowego organizatorzy wydarzenia zapewniają:

·         Ubezpieczenie NNW na czas trwania wydarzenia.

·         Ciepły posiłek oraz herbatę na mecie rajdu.

·         Wszystkie potrzebne materiały do przebiegu wydarzenia (tj.: mapa z zaznaczoną trasą wydarzenia, kartę patrolu, długopisy, materiały potrzebne do fabuły).

 

 

 

 

 

8. Zasady obowiązujące podczas trwania wydarzenia

 

1.       Każdy uczestnik (opiekun również) zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Prawa Harcerskiego podczas trwania całego wydarzenia.

2.       Każdy patrol zobowiązany jest do posiadania jednego pełnoletniego opiekuna, przynajmniej jednej gotowej do użycia apteczki pierwszej pomocy, przynajmniej dwóch kamizelek odblaskowych oraz odpowiednich dowodów stwierdzających tożsamość każdego uczestnika (dowód osobisty lub paszport lub legitymacja szkolna/studencka)

3.       Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób świadomy i bezpieczny, nie zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu oraz innym uczestnikom Rajdu.

4.       Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione przez uczestnika przedmioty podczas trwania całego wydarzenia.

5.       Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad oraz przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych.

6.       Dojazd na start oraz powrót do domu uczestnik organizuje we własnym zakresie.

7.       Podczas trwania imprezy zabrania się:

·         Spożywania alkoholu.

·         Palenia papierosów, e-papierosów oraz wyrobów tytoniowych.

·         Dewastowania zieleni oraz własności prywatnej spotkanej podczas trwania imprezy.

·         Śmiecenia.

·         Używania otwartego ognia.

8.       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

·         Odmówienia udziału w wydarzeniu osobom nietrzeźwym.

·         Wydalenie z imprezy patrolu nie stosującego się do regulaminu.

·         Zmian w organizacji imprezy bez podania wcześniejszej przyczyny.

9.       W przypadku konieczności wezwania służb mundurowych lub pokrycia kosztów zniszczonego przez członków patrolu mienia, odpowiedzialność finansową oraz cywilno-karną ponoszą uczestnicy wraz z opiekunem.

10.   Na starcie opiekun patrolu podpisuje wraz z patrolem poniższe dokumenty:

·         Oświadczenie zapoznania się z regulaminem.

·         Oświadczenie o możliwości wykorzystania wizerunku uczestników w celu promocyjnym.

·         Oświadczenie o wzięciu opieki za powierzone mu osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (tylko opiekun).

 

 

9. Zasady związane z zagrożeniem COVID-19

 

1. Będąc na miejscu startu oraz mety wydarzenia wszystkie osoby obecne są zobowiązane mieć zasłonięty nos oraz usta np. maseczką.

2. Każdy uczestnik powinien posiadać osobistą osłonę na twarz (np. maseczkę, przyłbicę) oraz komplet rękawiczek jednorazowych.

3. Podczas trwania wydarzenia, w przypadku przebywania patrolu na otwartej przestrzeni, bez ryzyka kontaktu z innymi zespołami, organizator nie nakłada obowiązku zasłaniania nosa oraz ust przez uczestników.

4. W sytuacji kontaktu z jednym z organizatorów (np. na jednym z punktów fabularnych) wszystkie osoby obecne są zobowiązane mieć zasłonięty nos oraz usta. W przypadku sytuacji wymagającej bezpośredniego kontaktu z organizatorem, uczestnicy wydarzenia są zobowiązani założyć rękawiczki lub bezpośrednio przed kontaktem zdezynfekować ręce. W przypadku zaniechania ze strony członków patrolu, punktowy ma prawo odmówić przeprowadzenia punktu.

5. W przypadku zmiany odgórnych zaleceń sanitarnych, organizator nadaje sobie prawo do niezapewnienia miejsca noclegowego na terenie mety. Powyższa informacja może zostać uzupełniona najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia (tj. do 03.10.2020 r.).

10. Ostateczna interpretacja regulaminu

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego ostateczną interpretację. O wszelkich zmianach w regulaminie uczestnicy będą informowani przez podany przy rejestracji adresu e-mail. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie po dwóch dniach od publikacji regulaminu.