Kurs przewodnikowski Mentor 2021

7 - 9 maja 2021, 14 - 16 maja 2021

Regulamin - Kurs przewodnikowski Mentor 2021

1.     Organizatorzy

Hufiec Sosnowiec przy współpracy z Hufcem ZHP Ziemi Będzińskiej


2.    Komenda

Komendant kursu – hm. Tomasz BUJARSKI SOKK 1053/2020

z-ca ds. programowych – pwd. Paulina HAMERLAK BOKK 1341/2020

członek komendy kursu – phm. Katarzyna Zajkowska

członek komendy kursu – pwd. Piotr POZNAŃSKI

członek komendy kursu – pwd. Jakub PLADEK


3.    Cele kursu

 • Celem kursu jest:
 • przygotowanie uczestników kursu do bycia instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego poprzez pogłębioną indywidualną pracę z kursantem,
 • przygotowanie uczestników kursu do sprawnego funkcjonowania w zespole instruktorskim poprzez pracę w zastępach i realizację projektów grupowych,
 • integracja środowisk harcerskich i wymiana doświadczeń,
 • przygotowanie kadry kształcącej do zdobycia BOKK.


4.    Uczestnicy kursu:

Środowisko: kurs przeznaczony jest dla członków hufców należących do Koalicji ds. Kształcenia. W wyniku rekrutacji w kursie weźmie udział max. 15 uczestników

Forma rekrutacji: zgłoszenia internetowe (zgloszenia24.pl)


Kryteria oceny uczestników i decyzji o zaliczeniu kursu:

1. Uczestnik podczas zajęć – oczekiwana postawa:

 • mądra aktywność i zaangażowanie w zajęcia,
 • widoczna chęć poszerzania swojej wiedzy i umiejętności,
 • czerpania z treści zajęć,
 • gotowość do otwarcia się na nowe punkty widzenia,
 • dojrzałe oraz przemyślane i związane z tematem zajęć wypowiedzi;
 • obecność na wszystkich zajęciach (w razie nieobecności uczestnik zobowiązany będzie nadrobić treści zajęć w formie zadania zleconego przez opiekuna zastępu),
 • odbycie rozmowy instruktorskie,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.

2. Uczestnik wobec kwestii formalnych – oczekiwania:

 • opłacone składki członkowskie ZHP za 2 kwartał 2021 r.,
 • status „aktywny” w Ewidencji ZHP,
 • ukończone 16 lat (rocznikowo),
 • przedstawienie pozytywnej opinii bezpośredniego przełożonego,
 • postawa uczestnika zgodna z Prawem Harcerskim.


 • Zadania do wykonania przez uczestnika:
 • Zadanie indywidualne – Przeanalizuj Kodeks Instruktorski, na jego podstawie określ swoje mocne i słabe strony w kontekście bycia instruktorem, wraz z opiekunem zastępu ustal swoje zadanie indywidualne, które przybliży Cię opisanej w Kodeksie sylwetki instruktora ZHP, i zrealizuj je do 20.10.2020 roku.
 • Zadanie indywidualne – Zapoznaj się z obowiązującymi regulaminami stopni instruktorskich – zaplanuj własny rozwój (1 rok) w oparciu o instrumenty metodyczne
 • Zadanie indywidualne – przygotowanie dokumentacji wyjazdowej i „zatwierdzenie” biwaku/wyjazdu w kontakcie elektronicznym.
 • Zadanie grupowe – projekt dla zastępu: tematy projektów: „Kolacja instruktorska”, „Kawiarenka instruktorska”, „Wędrówka”, „Służba dla innych”.


5.    Warunki ukończenia kursu przewodnikowskiego:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach na kursie,
 • wykonanie wszystkich zadań kursowych:
 • odbycie służby zgodnie z ustalonymi podczas kursu zasadami,
 • poprawne prowadzenie korespondencji,
 • rozpisanie próby przewodnikowskiej,
 • rozpisanie planu i preliminarza akcji harcerskiej,
 • przestrzeganie Prawa Harcerskiego,
 • posiadanie wiedzy z zakresu znajomości ZHP,
 • odbycie rozmowy instruktorskiej.


Komenda kursu zastrzega prawo do zmiany lub zwiększenia zakresu zadań w sytuacjach tego wymagających.

Nieobecność na zajęciach należy konsultować z kadrą kursu, która zleci zadanie uzupełniające/ dokształcające – jego wykonanie jest obligatoryjne, by ukończyć kurs.

W przypadku niezaliczenia kursu uczestnik otrzymuje dyplom udziału w kursie przewodnikowskim.

Przy zbyt dużej ilości nieobecności kadra może odmówić zaliczenia kursu, a także nie wydać dyplomu uczestnictwa.


6.    Zasady obowiązujące podczas biwaków kursowych

 • Uczestnicy kursu w trakcie całego kursu pracują w zastępach kursowych, każdy zastęp ma wyznaczonego opiekuna spośród kadry kursu.
 • Uczestnicy sami przygotowują posiłki na biwakach kursowych, z otrzymanych produktów spożywczych.
 • Uczestnicy są zobowiązani do posiadania na biwakach własnego regulaminowego umundurowania, śpiwora, przyborów toaletowych ewentualnie kubka.
 • Uczestnicy mogą poruszać się po budynku schroniska tylko w zmienionym obuwiu. Wyjątkowo dopuszcza się inne obuwie do munduru, w sytuacjach, gdy obuwie szkolne byłoby niestosowne.
 • Uczestnicy mogą poruszać się tylko po wyznaczonym obszarze budynku schroniska. W sytuacjach wyjątkowych uczestnicy mogą przebywać w innych rejonach obiektu za wiedzą i zgodą kadry kursu.
 • Uczestnicy mogą jeść posiłki oraz zmywać naczynia tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
 • Uczestnicy są zobowiązani do właściwego traktowania sprzętu i mienia obiektu, w którym odbywa się dany zjazd kursu. Szkody lub usterki pokrywa osoba lub osoby, które doprowadziły do jego zepsucia.
 • Uczestnicy są odpowiedzialni za utrzymanie porządku wokół siebie. Wszelakie zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie. W razie problemów lub braku środków należy się z tym problem zwrócić do kogoś z kadry kursu.
 • Nie należy bawić się/przemieszczać elementów wystroju i sprzętu w obiekcie. Przywłaszczenie ich jest równoznaczne z kradzieżą.
 • Podczas zjazdu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków psychoaktywnych. Niezastosowanie się do tego punktu skutkuje negatywnym ukończeniem kursu i usunięciem z niego (w przypadku osób niepełnoletnich wezwaniem prawnych opiekunów w celu odebrania uczestnika z zajęć kursu).
 • Zabrania się opuszczania budynku bez powiadomienia o tym fakcie kadry kursu i uzyskania jej zgody.
 • Kadra kursu nie bierze odpowiedzialności za drogi sprzęt i gotówkę będących w posiadaniu uczestników, ich zagubienie lub zniszczenie. Uczestnicy zabierają takie przedmioty na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Prawa harcerskiego oraz wykonywania poleceń prowadzących zajęcia i kadry kursu. W sytuacji, w której cała kadra kursu stwierdzi, że osoba łamie Prawo Harcerskie, nie stosuje się do regulaminu i wydawanych poleceń oraz jej zachowanie jest sprzeczne z postawą instruktorską, ma prawo usunąć uczestnika z kursu.


7.     Metody ewaluacji:

Ewaluacja kursu prowadzona będzie w następujących etapach:

 • poszczególnych zajęć: każdy uczestnik kursu po zakończeniu zajęć wypełniał będzie ankietę ewaluacyjną oceniającą wartość merytoryczną i atrakcyjność zajęć (rodzaj ankiety pozostaje w gestii prowadzących)
 • poszczególnych zjazdów kursowych: uczestnicy kursu podczas zakończenia biwaku kursowego będą go podsumowywać w formie ustnej informacji zwrotnej,
 • całego kursu: w formie ankiety ewaluacyjnej.


Ponadto ewaluacja zajęć, biwaków kursowych i całego kursu odbywać się będzie w formie ustnej w gronie komendy kursu oraz w formie pisemnej, uwzględniającą oceny uczestników kursu.

Kadra kursu przeprowadza podsumowanie całości kursu w formie pisemnej – jako ostatni dokument kursowy.


8.    Założenia organizacyjne:

Termin: 16-18.04.2021, 07-09.05.2021, 14-16.05.2021

Miejsce:

 • I zjazd: Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej, ul. Przechodnia 1, 42-506 Będzin
 • II zjazd: Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej, ul. Przechodnia 1, 42-506 Będzin
 • III zjazd: Baza Obozowa Hufca ZHP Sosnowiec, Kobylica, 32-312 Jaroszowiec Olkuski 


Odpłatność: 320,00 zł dla członków Koalicji ds. kształcenia, 370,00 zł dla pozostałych uczestników


W ramach odpłatności:

 • pełne wyżywienie
 • noclegi w warunkach turystycznych/polowych na własnym sprzęcie 
 • ubezpieczenie
 • materiały programowe


Wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje oraz tzw. przerwy kawowe przygotowywane przez uczestników i komendę kursu z produktów zakupionych z funduszy kursowych.


9.  Służba

W czasie kursu i przerw pomiędzy zjazdami kursanci będą pełnic służbę w następujących zakresach:

 • Służba kuchenna (w zastępach) – koordynatorzy: opiekunowie zastępów.
 • Służba na rzecz osób potrzebujących (osoby starsze, osoby niepełnosprawne, inne osoby potrzebujące pomocy)
 • Służba w schroniskach dla zwierząt


10.  Pozostałe

Założenia organizacyjne:

 • uczestnicy zostają podzieleni na 4 zastępy, każdy zastęp posiada indywidualnego opiekuna,
 • dbamy o środowisko zgodnie z zasadą „zero waste”,
 • kadra kursu uczestniczy w życiu kursu oraz bierze udział w zajęciach,
 • całość kursu jest prowadzona metodą harcerską
 • przynajmniej raz w ciągu całego zjazdu organizujemy ognisko (nie kominek harcerski),
 • przynajmniej raz w ciągu całego zjazdu organizowana jest wędrówka
 • apele prowadzone są przez uczestników kursu


Elementy realizowane w trakcie trwania całego kursu (pośrednio):

 • Komunikacja
 • Budowanie grupy
 • Bycie liderem
 • Motywowanie
 • Rola osobistego przykładu instruktora – w ramach spotkań z opiekunów z zastępami
 • Podstawy wychowawcze ZHP
 • Cele i misja ZHP
 • Zasady higieny pracy z dziećmi.


11.  E-learning

Elementy realizowane drogą e-learningu:

 • Zasady bezpieczeństwa podczas imprez, biwaków i obozów/kolonii
 • Statut ZHP, 
 • Strategia ZHP, 
 • Podstawowe regulaminy ZHP
 • Podstawy wychowawcze ZHP, 
 • Cele i misja ZHP.