IX Pieszy Maraton Niepodległości

7 - 8 listopada 2020

Regulamin - IX Pieszy Maraton Niepodległości

REGULAMIN PIESZEGO MARATONU NIEPODLEGŁOŚCI

 

Pieszy Maraton Niepodległości, zwany dalej maratonem,  przeznaczony jest dla amatorów turystyki pieszej o dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Stopień trudności w orientacji w terenie jest niski i nie powinien sprawić kłopotu nawet niedoświadczonym wędrowcom. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 16 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych marszów. Młodzież w wieku 16 - 17 lat może wziąć udział w maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.

  1. Organizatorem maratonu jest ZHP Chorągiew Łódzka - XV „Błękitny” Szczep Drużyn Środowiskowych w Radomsku
  1. Termin maratonu: 7 – 8 listopada 2020r. Szczegółowy harmonogram maratonu organizator przedstawi po zamknięciu listy zawodników.
  2. Trasa maratonu: Radomsko – Grzebień – Cadów – Jasień – Katarzynów – Dudki – Wymysłów – Pławidła – Mała Wieś – Ewina – Włynice – Ojrzeń – Radomsko  50 km – Grzebień – Cadów – Jasień – Katarzynów – Dudki – Wymysłów – Pławidła – Mała Wieś 75km– Ewina – Ojrzeń – Radomsko 100km
  1. Celem maratonu jest:

a) upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości.

b) sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej.

c) poznanie miejsc pamięci narodowej na Ziemi Radomszczańskiej.

d) propagowanie aktywnego wypoczynku.

  1. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest:

a) Ukończone najpóźniej w dniu rozpoczęcia maratonu 16 lat (w przypadku osób   nieletnich warunkiem zapisu na listę uczestników jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na formularzu zgłoszeniowym)

b) Dokonanie opłaty startowej w wysokości:

                - członkowie ZHP posiadający aktualnie opłaconą składkę członkowską - 40 zł,                - pozostali uczestnicy – 50 zł

przelewem na konto KH Radomsko 82 8980 0009 2001 0076 9718 0005 z dopiskiem "MARATON NIEPODLEGŁOŚCI - imię i nazwisko uczestnika"),

c) złożenia kompletnego zgłoszenia drogą elektroniczną.

Zgłoszenia przyjmujemy od 18.09.2019 od godz.23:59 do 09.10.2019 do godz:23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. W roku 2020 przyjmiemy maksymalnie 100 osób. 

     d) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w maratonie po 20 października 2020  

         organizator nie zwraca wpisowego

     e)  wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka  z siedzibą w Łodzi (ZHP Chorągiew Łódzka), ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź, danych  osobowych zawartych w zgłoszeniu  w celu organizacji i promocji  IX Maratonu  Niepodległości

f) podpisanie w dniu startu (!) oświadczenia o treści:

 

Oświadczenie zdrowotne dla pełnoletnich uczestników

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a), mając na uwadze ciągle obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii[1], oświadczam, co następuje:

1.    Jestem osobą, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;

 

2.    W ostatnich 14 dniach przed dniem sporządzenia niniejszego oświadczenia (*niepotrzebne wykreślić):

 

o    nie przebywałem/nie przebywałam na kwarantannie, a także nie miałem/nie miałam świadomego kontaktu i nie zamieszkiwałem/nie zamieszkiwałam z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny;

o    skierowano mnie na kwarantannę w dniu ………………………, przy czym dnia ……………………………. przeprowadzono u mnie test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, który dał wynik NEGATYWNY i w związku z powyższym, z dniem …………………… zostałem(am) zwolniony(a) z obowiązku dalszego przebywania na kwarantannie;

 

3.    W ostatnich 14 dniach nie miałem/nie miałam świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19;

 

4.    Mam pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz będąca konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19;

 

5.    Mam pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe;

 

6.    W związku z zamiarem uczestnictwa w IX Pieszym Maratonie Niepodległości zobowiązuję się do zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

 

Imię i nazwisko:

 

 

Miejscowość:

 

 

Data:

 

 

Czytelny podpis:

 

 

 

Informujemy, że niniejsze oświadczenie będzie przechowywane przez okres 3 lat od daty podpisania.

 

 

 

   Oświadczenie zdrowotne dla niepełnoletnich uczestników

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, jako rodzice/prawni opiekunowie małoletniego/małoletniej:

 

(imię i nazwisko niepełnoletniego członka ZHP)

będącego/będącej uczestnikiem IX Pieszego Maratonu Niepodległości mając na uwadze ciągle obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii[2], niniejszym oświadczamy, co następuje:

1.    U wskazanej powyżej osoby, nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;

 

2.    W ostatnich 14 dniach przed dniem sporządzenia niniejszego oświadczenia, wskazana powyżej osoba (*niepotrzebne wykreślić):

 

o    nie przebywał/nie przebywała na kwarantannie, a także nie miał/nie miała świadomego kontaktu i nie zamieszkiwał/nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny;

o    skierowana była na kwarantannę w dniu ………………………, przy czym dnia ……………………………. przeprowadzono u niej test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, który dał wynik NEGATYWNY i w związku z powyższym, z dniem …………………… została zwolniona z obowiązku dalszego przebywania na kwarantannie;

 

3.    Wskazana powyżej osoba nie miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19;

 

4.    Mamy pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie udziału w formach pracy ZHP oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19;

 

5.    Mamy pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe;

 

6.    W związku z zamiarem uczestnictwa przez wskazaną powyżej osobę w IX Pieszym Maratonie Niepodległości, zobowiązujemy się do zapewnienia jej, we własnym zakresie, środków ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

 

 

Miejscowość:

 

 

Data:

 

 

Czytelne podpisy:

 

 

Informujemy, że niniejsze oświadczenie będzie przechowywane przez okres 3 lat od daty podpisania.

Oświadczenie do pobrania na stronie www.maratonniepodleglosci.pl i na facebook.com/maraton100

 Osoby niepełnoletnie przynoszą w dniu startu oświadczenie podpisane przez opiekunów prawnych lub opiekunowie prawni podpisują je w miejscu zbiórki uczestników.

 

6. Założenia podstawowe

a)  Maraton odbywa się na trzech dystansach: 50, 75 i 100 km bez względu na warunki atmosferyczne,

b) Maksymalny limit czasu na przejście poszczególnych dystansów wynosi:

  • 12 godzin dla 50 km
  • 18 godzin dla 75 km
  • 24 godziny dla 100 km,

c)  Za ukończenie maratonu uważa się przejście w wyznaczonym czasie dystansu o długości co najmniej 50 km.

7. Obowiązkiem uczestnika jest:

a) zgłosić swą obecność na starcie,

b) iść wyznaczoną trasą,

    c) zawiadomić telefonicznie (lub w inny dostępny sposób np.: na punkcie  kontrolnym)    organizatorów maratonu o zejściu z trasy lub rezygnacji z udziału w maratonie w trakcie jego trwania

d) uzyskać potwierdzenia przejścia na punktach kontrolnych na trasie w godzinach 

    ich otwarcia i metach poszczególnych dystansów,

e) udzielić pomocy innym uczestnikom maratonu w przypadku zaistnienia zagrożenia 

   dla ich zdrowia lub życia,

f)       zapewnienie sobie na całej trasie niezbędną żywność, napoje (dopuszcza się uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach) i niezbędny ekwipunek.  Za niezbędny ekwipunek uważa się: apteczkę pierwszej pomocy z podstawowym wyposażeniem umożliwiającym udzielenie samopomocy lub pomocy innym uczestnikom maratonu, latarkę, elementy odblaskowe, telefon komórkowy. Zaleca się posiadanie: termoizolacyjnego koca ratunkowego (folia NRC),  nieprzemakalnego etui na telefon oraz chemicznych ogrzewaczy, odzieży przeciwdeszczowej, kompasu),

g) przestrzegać przepisów ochrony przyrody, przeciwpożarowych oraz przepisów ruchu drogowego (w czasie poruszania się po drogach publicznych), w trakcie poruszania się po drogach publicznych po zapadnięciu zmroku (lub w warunkach ograniczonej widoczności) posiadać w widocznym miejscu elementy odblaskowe,

h) stosować się do aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarno – epidemiologicznych dotyczących COVID – 19

 

8.      Uczestnikom zabrania się:

a)       korzystania z jakichkolwiek środków lokomocji oraz łyżworolek, nart, wrotek, itp.

b)       pokonywania trasy w towarzystwie osób trzecich wyposażonych w środki lokomocji,

c)       zabierania na trasę osób w wieku poniżej 16 lat.

9.      Uczestnikowi maratonu nie zalicza się tych odcinków trasy, na których nastąpiło opuszczenie punktu kontrolnego, skrócenie trasy, lub niezastosowanie się do punktu 8.

10.   Uczestnikom Maratonu, którzy ukończą dystans 50, 75 lub 100 km zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy i medale.

11. Organizator zapewnia uczestnikom maratonu:

a) transport z punktów stanowiących mety poszczególnych dystansów do m. Radomsko.

b) ciepłe napoje (herbata, kawa) lub wrzątek do przygotowania posiłku w miejscach wyznaczonych przez organizatora

c) ciepły posiłek na 50 kilometrze trasy w dniu 7 listopada w godzinach 17 - 21

d) mapę z trasą maratonu.

e) na trasie maratonu będzie poruszał się samochód obsługi z ratownikiem medycznym.

     12. Organizator nie przygotowuje trasy dla osób biegających

     13. Organizacja punktów kontrolnych oraz mety poszczególnych dystansów przygotowana  

           jest pod kątem uczestników pokonujących trasę marszem z prędkością ok 4 – 7 km/h.

14.Organizator maratonu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz szkód wyrządzonych przez uczestników wobec osób trzecich.

15.Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

16.Organizator zapewnia środki dezynfekujące na wszystkich punktach kontrolnych.

17.Uczestnicy Maratonu powinni posiadać własne ubezpieczenie od NNW. W razie wypadku uczestnik zrzeka się dochodzenia odszkodowania i/lub roszczeń od organizatora.

18.Organizator ogłosi wyniki maratonu na stronie internetowej imprezy i na facebook’u.

19.Wręczenie medali i dyplomów następować będzie na bieżąco na metach poszczególnych dystansów.

20.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w terminie do dnia rozpoczęcia maratonu, o czym zobowiązuje się powiadomić uczestników.

21.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sytuacji nieuregulowanej niniejszym regulaminem zaleca się korzystać z przepisów prawa oraz zdrowego rozsądku.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa      dane osobowe jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Łodzi (ZHP Chorągiew Łódzka), pod adresem ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS: 0000283814, NIP: 727-012-60-45, REGON: 100376446, tel. 501-899-336, e-mail: biuro@lodzka.zhp.pl

2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) w celu organizacji i promocji IX Maratonu Niepodległości;

4)    w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2,  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.

5)    dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 2;

6)    ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7)    ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w IX Maratonie Niepodległości.

Pełna klauzula znajduje się na stronie: http://lodzka.zhp.pl/klauzula-informacyjna-rodo-zhp-choragiew-lodzka/

 

Dane Kontaktowe:

- XV Błękitny Szczep Drużyn Środowiskowych w Radomsku (tel. 725 853 390)[1] W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami)

[2] W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami)