Rajd „Harcerskim Tropem”

28 - 30 maja 2021

Regulamin - Rajd „Harcerskim Tropem”

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Mazowiecka
Hufiec Ostrołęka


1. ORGANIZATORZY RAJDU/ KONTAKT 

 • Komendant 4. RHT 2021 - Krzysztof Krawczyk 
 • Szef zespołu ds. programowych - Aliki Karabini 
 • Z-ca szefa zespołu ds. programowych- Kacper Stworzjan 
 • Członek zespołu ds. programowych- Krystyna Cholewa 
 • Szef zespołu ds. kwatermistrzowskich - Przemysław Książek 
 • Szef zespołu ds. promocji i mediów - Wiktoria Zielińska
 • Z-ca szefa ds. promocji i mediów - Bogusz Wołczek
 • Szef biura rajdu - Patrycja Szcześniak
 • Z-ca szefa biura rajdu - Michalina Ogonowska
 • Kwatermistrz 4. RHT 2021 - Patryk Murawski 

KONTAKT

 • nr tel. 512 845 796  
 • e-mail: harcerskim_tropem@ostroleka.zhp.pl
 • e-mail: krzysztof.krawczyk@zhp.net.pl

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU 

Rajd odbędzie się w okolicach Ostrołęki (woj. Mazowieckie) w dniach 28-30.05.2021. Bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na starcie rajdu (informacja zostanie podana po weryfikacji zgłoszenia) w piątek (od godziny 16).  Program rajdu oraz wszelkie szczegółowe informacje patrole otrzymają wraz z potwierdzeniem zgłoszenia. 

Wydarzenie dla grup zgłoszonych na trasę zuchową odbędzie się w dniach 29-30.05.2020. Organizatorzy oczekują gromad w sobotę o godzinie 13:00 na starcie (będzie on podany w wiadomości zwrotnej). 

3. UCZESTNICY 

Rajd „Harcerskim Tropem” jest imprezą harcerską, przeznaczoną dla Zuchów, Harcerzy, Harcerzy Starszych i Wędrowników. W rajdzie mogą brać udział drużyny harcerskie/zastępy/patrole oraz grupy zorganizowane (we wszystkich przypadkach mogą być one maksymalnie 20 osobowe, minimalnie 6 osobowe (5 osób + opiekun)). W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba (opiekun), która podczas zgłaszania patrolu wyśle nam oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich członków patrolu. 

4. ZGŁOSZENIA 

Na zgłoszenia czekamy do 10 maja 2021. Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez  formularz zgłoszeniowy dostępny w załączonym przez nas formularzu. Zgłoszenie musi zawierać: Nazwę patrolu, dokładną ilość osób, hufiec, dane członków grupy (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), dokładne dane osoby pełnoletniej. Opiekun nie ponosi kosztów za wpisowe, jeżeli minimalna liczba uczestników w patrolu zostaje zachowana. 

Przed rajdem patrole po wysłaniu zgłoszenia otrzymują list zwrotny z potwierdzeniem zakwalifikowania się na rajd oraz szczegółową instrukcją i ogólnym planem rajdu oraz  o zadaniach przedrajdowych  do wykonania. 

 

Za patrol zakwalifikowany  na trasę uważa się ten, który spełnia wszystkie poniższe warunki: 

 • w terminie i w poprawny sposób prześle zgłoszenie do organizatorów, 
 • dokona wpłaty wpisowego za wszystkich członków patrolu najpóźniej do tygodnia po wysłaniu zgłoszenia, 
 • spełnia wymogi co do minimalnej liczby członków patrolu. 

5. PŁATNOŚCI 

Koszt uczestnictwa w rajdzie, zależy od wyboru trasy (stopnia trudności dostosowanej do wieku uczestników): 

 • Trasa dla Zuchów  wpisowe wynosi 25 zł od osoby 
 • Trasa dla Harcerzy i Harcerzy Starszych → wpisowe wynosi  35 zł od osoby, 
 • Trasa dla Wędrowników → wpisowe wynosi  35 zł od osoby. 

 

Płatność należy dokonać  przelewem na konto:    55249000050000450021520681 – Hufiec ZHP Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 11, Ostrołęka. W tytule przelewu prosimy wpisać: „Wpisowe – 4. Rajd „Harcerskim Tropem” – Nazwa Patrolu”. Potwierdzenie wpłaty wpisowego prosimy przesłać na rajdowy adres mailowy: 

harcerskim_tropem@ostroleka.zhp.pl

6. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA 

Organizator zapewnia uczestnikom rajdu: 

 • gorący posiłek w sobotę, 
 • dostęp do wody pitnej, 
 • miejsce noclegowe pod namiot, 
 • mapę terenu w skali 1:50 000, 
 • dyplomy uczestnictwa w rajdzie,
 • nagrody,
 • harcerska przygodę,
 • atrakcja w sobotę,
 • znaczek pamiątkowy z rajdu. 

7. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU 

Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie: namioty, śpiwory, karimaty, apteczkę pierwszej pomocy, prowiant, naczynia na ciepły posiłek, przybory toaletowe, busolę, zgodę hufca na udział w rajdzie. Mile widziane będą wszelkie elementy identyfikujące drużynę/zastęp/patrol typu koszulka, proporzec, itp. 

8. PUNKTACJA  

Każda jednostka harcerska biorąca udział w 4Rajdzie “Harcerskim Tropem” będzie oceniana w punktacji, dzięki której organizator wybierze najlepszy patrol.  

Patrol może zdobyć maksymalnie 150 punktów za następujące kryteria:

 • 100 punktów - ocena realizacji wykonania punktów na trasie, 
 • 30 punktów - ocena realizacji wykonania zadania przedrajdowego, 
 • 20 punktów - ogólne zachowanie, reprezentacja.

9. INNE INFORMACJE 

 • 4. RHT jest rajdem pieszym. Każdy patrol musi być przygotowany na nocleg pod namiotem, a także na kilkunastokilomerową trasę pieszą. (długość zależna jest od wyboru trasy)
 • Uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu. Ponadto zobowiązuje do przestrzegania Prawa Harcerskiego . 
 • Nieprzestrzeganie powyższych norm może doprowadzić do wydalenia uczestnika lub patrolu z rajdu. Rodzic/ prawny opiekun jest poinformowany o tym i na własny koszt musi odebrać dziecko z miejsca obozowiska. 
 • W razie rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po przyjęciu zgłoszenia, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.
 • Liczba uczestników ograniczona (250 uczestników/25 patroli - w zależności od tego który z limitów nastąpi pierwszy).
 • Za zdrowie i życie uczestników oraz szkody materialne wyrządzone podczas rajdu odpowiadają pełnoletni instruktorzy lub pełnoletni opiekunowie drużyn rajdowych.
 • Za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun. 
 • Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu.