BEZPŁATNE Warsztaty Pierwszej Pomocy

Regulamin - BEZPŁATNE Warsztaty Pierwszej Pomocy

1. Informacje ogólne
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa z warsztatach pierwszej pomocy prowadzonych przez Harcerski Klub Ratowniczy "Skierniewice" (dalej zwany HKR) działający w przy Hufcu ZHP w Skierniewicach.
1.2 Zajęcia odbywają się w ramach projektu "RatujeMY!" współfinansowanego przez Fundację PZU  z siedzibą al. Jana Pawła II 24; 00-133 Warszawa.
1.3 Termin realizacji warsztatów 05.2021 - 10.2021.

2. Przedmiot
2.1 Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w darmowych warsztatach pierwszej pomocy.
2.2 Celem zajęć jest zapoznanie Uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia.
2.3 Zajęcia są organizowane w siedzibie Hufca ZHP w Skierniewicach przy ul. Grzybowej 1 w Skierniewicach.
2.4 Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i członków HKR.
2.5 Zajęcia są cyklem czterech spotkań, podczas których uczestnicy będą wdrażani w kolejne tematy związane z pierwszą pomocą. Po ukończeniu cyklu zajęć każdy uczestnik otrzyma certyfikat ich ukończenia. Wymogiem aby otrzymać certyfikat jest obecność na wszystkich czterech zajęciach.

3. Uczestnicy i zapisy
3.1 Zajęcia są kierowane do młodzieży szkolnej w wieku 8-19 lat.
3.2 Każdy niepełnoletni uczestnik musi posiadać zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
3.3. Na każde zajęcia uczestnik musi przynieść wypełnioną przez niego, bądź opiekuna prawnego ankietę epidemiologiczną.
3.4 W zajęciach mogą wziąć udział tylko osoby zapisane przez formularz internetowy.
3.5 Zapisując się na zajęcia uczestnik/ opiekun uczestnika wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącą zajęć drogą mailową i telefoniczną.
3.6 Uczestnicy zajęć/ opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.
3.7 Na każde zajęcia jest przewidziana określona ilość miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Terminy
4.1 Zajęcia są organizowane w różnych terminach. Jeden cykl składa się z czterech spotkań. Dokładne terminy spotkań są zawarte w formularzu zapisowym oraz na stronie wydarzenia na portalu Facebook.
4.2 Czas trwania każdego spotkania to 3 godziny zegarowe.
4.3 Jeżeli uczestnik nie był na jednym ze spotkań z cyklu nie może otrzymać certyfikatu.  Jest możliwość odrobienia zajęć w innym cyklu tylko w razie dostępności wolnego miejsca.

5. Organizacja zajęć
5.1 Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, zajęcia będą odbywać się w ograniczonej ilości uczestników ze spełnieniem wszystkich norm sanitarnych.
5.2. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać własną maseczkę twarzową i mieć ją założoną podczas całych zajęć i w czasie przebywania w budynku siedziby Hufca ZHP w Skierniewicach.  Uczestnicy bez masek nie będą wpuszczeni na zajęcia. Niedopuszczalne jest zakrywanie usta i nosa chustką, bandamą, szalikiemiem innymi materiałami. Dopuszczalna jest tylko maska twarzowa (chirurgiczna).
5.3 Przed wpuszczeniem uczestnika na zajęcia będzie zmierzona mu temperatura. Każdy uczestnik u którego pomiar wyniesie >37 stopni celcjusza nie będzie wpuszczony na zajęcia. Pomiar będzie wykonywany trzykrotnie.
5.4 Podczas zajęć obowiązkowa jest higiena rąk. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk.
5.5 Każdorazowo po użyciu, sprzęt ćwiczeniowy będzie dezynfekowany.

6. Postanowienia dodatkowe
6.1 Zapisując się na zajęcia Uczesntnik/ opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na filmowanie, robienie zdjęć uczestnikowi w celach promocyjnych wydarzenia oraz dla sprawozdania do Fundacji PZU.
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danych zajęć przy zbyt małej liczbie uczestników.
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych poprzez rozesłanie wiadomości mailowej.
6.4 Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać na stronie organizatora: https://www.facebook.com/HKRSkierniewice.